About

Главна цел

Кошарката за животни вештини (БАСКИ)Basketball for Life Skills (BASKI)  првенствено се осврнува на темата „Промовирање на едукација во и преку спорт со посебен фокус на развој на вештини, како и поддршка за спроведување на Упатствата на ЕУ за двојна кариера на спортисти“
БАСКИ предвидува да развие програма за обука на тренери во кошарка, професори по спорт, ‘одлучувачи’ – надлежни за спорт и образование за тоа како да ја промовираат кошарката кај учениците од основните училишта како канал-преносител за развој на животните вештини, со акцент на граѓанското учество и социјалниот придонес.


Цели

Да се едуцираат сите заинтересирани страни вклучени во физичкото образование на децата, а главен фокус е насочување кон родителите, директорите на училиштата и наставниците.

За сите инволвирани заинтересирани страни, БАСКИ ќе има за цел да ги пренесе бројните придобивки од кошарката, како физичкото и менталното здравје, интелектуалните вештини стекнати од спортот. Ова ќе се постигне со одржување на интерактивни и забавни семинари, изготвување и дистрибуција на информативни прирачници како и со помош на соодветна употреба на опрема и игри.
Се од горенаведеното ќе биде собрано колективно во пакетот за тренери – БАСКИ интерактивно тренирање.


Акции

БАСКИ распоредот и Open Resource Toolbox ги опфаќа целокупните материјали за обука, активности и алатки кои ќе бидат развиени во мешан формат со активности на лице в лице  и преку интернет. Некои од темите што треба да бидат опфатени се:

  1. Педагошки пристапи засновани врз кошарката
  2. Развој на животни вештини на младите
  3. Кошарка во заедницата
  4. Социјална интеграција преку кошарка
  5. Физичко здравје, ментално здравје, животно здравје

Резултати

Резултати:
Водичот за обука и прилагодување на политиките на БАСКИ ќе биде развиен во форма на интерактивна електронска книга (вметни мултимедијални содржини и визуелни материјали) и ќе обезбеди специфични упатства за засегнатите страни на проектот, мултипликатори и релевантни креатори на политики. Сите партнери ќе дадат повратна информација за развојот на водичот како искусни обучувачи и развивачи на курсеви. Водичот ќе биде достапен преку интернет и ќе биде понуден во интерактивен формат е-книга.

Поддршката на Европската комисија за изработка на оваа публикација не претставува одобрување на содржината што ги рефлектира ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за било каква употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.


[Project Number: 613606-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SCP ]

%d bloggers like this: